Информация за община Ситово и ОбС на БСП

Територията на община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. Община Ситово се намира в северозападната част на област Силистра, Североизточен планов район и заема площ от 271 кв.км, на 120-150 м. надморска височина. На запад и на юг граничи с общините Главиница и Дулово, а на изток с община Силистра. На север достига до брега на р. Дунав. Центърът на общината – с. Ситово, отстои на 25 км западно от областния център - гр. Силистра. Община Ситово се намира в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията на общината е бедна на водни ресурси. Общината граничи с р. Дунав по крайбрежието на селата Гарван и Попина.

На територията на общината се срещат защитени видове растения и животни. В землището на с. Гарван се намира местносттта “Гарвански блата” със статут на защитена територия. Със Заповед № 853/06.08.1985 год. на председателя на Комисията по опазване на природната среда към Министерски съвет, водно-блатният комплекс “Гарвански блата” с площ 280 ха е обявен за природна забележителност. Целта е да се запазят естествените местообитания на редки водоплаващи птици, включително четири вида гмурци – голям, среден, черноврат и малък, както и белобрада рибарка и червена чапла, включени в Червената книга на Република България.

Територията на Община Ситово е била населявана от най-стари времена. За това свидетелстват останалите паметници от най-различни етноси и култури. В района на с. Ситово край селата Гарван , Поляна и Слатина се намират селищни могили от енеолитната (с предположение и от неолитната) епоха. Също в този район край селата Добротица, Ирник, Искра, Поляна, Ястребна, Нова Попина, Ситово и Любен се намират надгробни могили от тракийската предримска епоха. През VІ-ти век при идването на славяните на Балканския полуостров са били образувани много славянски селища. Едни от тях са тези край с. Гарван и Попина. И при двете селища са открити некрополи.
Тези селища съществуват и по времето на Първата българска държава. Други такива селища се намират край селата Ситово, Слатина и Добротица.

На територията на община Ситово има открити и проучени археологични обекти и исторически паметници, които дават определен културен исторически облик на района. Населението на община Ситово наброява 6333 души, които живеят в 12 населени места.

 

Председател на Общински съвет - Димитър Маринчев

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи