Платформа на "БСП за България" за управление на Силистра

09.10.2019

ВИЗИЯ ЗА СИЛИСТРА

Предизборна платформа на кандидата за кмет на община Силистра и кандидатите за общински съветници от Местна коалиция "БСП за България" /Българската пролет, НДСВ, МИР

Местни избори  2019

Общинската политика е най-близка до гражданите, до техните всеки­днев­ни потребности. Наред със семейството и училището, участието в об­ще­ст­ве­ни­те дела на местно ниво стои в основата на социализацията на хората. За нас местната политика е дейност, насочена преди всичко към интересите на местната общност в  града и селата.

Днес нашата община е застрашена от обез­лю­дя­ва­не, не­равенство, бедност, нисък социален статус. От 2014 до 2019 година населението на общината е намаляло с  повече от 3000 души , или средно  с 600 човека на година.Хората  са не­рав­но­по­ста­ве­ни, а цели групи от тях – застрашени от социално изключване.

Ако не успеем да запазим и раз­вием социалното равновесие вътре в общината и тя не осигури необходимата бла­гоприятна среда за живот, в бъдеще ще изгуби ролята си на двигател за ико­номически напредък и социален просперитет.

Ние, социалистите и нашите партньори, се придържаме към няколко водещи цели в управ­ле­ние­то на общините:

Осигуряване на добър и достоен живот чрез реализация на трудовия потенциал на хората и грижа към тях от страна на местната власт;

Поддържане и подобряване на жизненото пространство – от пространст­вото около домовете до различните елементи на инфраструктурата;

Икономическо развитие при опазване на природата и възобновяване на природните ресурси;

Намаляване на дистанцията между управ­ле­ние­то и гражданите;

Последователно и противодействие на корупцията, от която се губят мно­го ресурси не само в държавата, но и в редица общини.

Нашите представители в местната власт ще работят за:

Стимулиране на  икономиката

Създаване на общински гаранционен фонд с капитал от 1 млн.лв.за стимулиране и подпомагане на начинаещ и малък бизнес. Предоставяне при най-добри условия на общински помещения и друга материална база за млади предприемачи за стартиране на техни проекти, гарантиране на облекчени административни процедури в съкратени срокове;

Подготовка за новия програмен период 2021 – 2027 г. Основен прио­ри­тет да бъдат проекти с доказана полза за изграждане на модерни струк­ту­ри и управление чрез партньорство. Тези проекти трябва да акцен­ти­рат върху ранното стимулиране на икономиката, ин­фра­струк­ту­ра­та и услугите, като отчитат съществуващите тенденции на за­ста­ря­ва­не и миграция;

Изграждане на модерен кооперативен и фермерски пазар;

Подготовка на кадри на местно ниво за участие в проекти за ико­но­ми­чес­кото развитие на общината и реализиране на възможностите за ком­би­ни­рано финансиране между една или повече оперативни програми.

Властта – във всеки гражданин

Пряко участие на гражданите в местното самоуправление с иницииране на местен референдум или общо събрание по важни за местната общност въпроси;

Създаване на граждански консултативен съвет в управ­ле­ние­то на общината;

Отчетност на органите за местно самоуправление пред гражданите;

Допитване до гражданите за приемане на по-справедливо и обек­тив­но определяне размера на таксата за битови отпадъци, която предстои да се формира на принципа „замърсителят плаща“, както и осъ­ще­ст­вя­ва­не дейностите по обезвреждането им;

С грижа за децата, родителите ни, семейството

Стимулиране от общинския бюджет с еднократна помощ на здравно и социално осигурени, и работещи родители при раждане на второ и трето дете в размер на 1000лв.;

Планиране в общинския бюджет на целеви средства в размер на 150хил.годишно за подпомагане на семействата на деца, обучаващи се в предучилищнигрупи в детските градини;

Планиране в общинския бюджет на 200 хил.лв. годишно, което ще осигури безплатно хранене на около 300деца в Детска млечна кухня;

Осигуряване на месечна общинска стипендия в размер на 60лв.за деца с отличен успех, в затруднено материално и финансово състояние;

 Изграденият социален патро­наж, обслужващ предимно  възрастни хора и хора с увреждания, да предлага не само хранене, но и помощ за тях – здравно обслужване, па­за­ру­ва­не, почистване и други услуги;

Разширяване обхвата на услугите „личен асистент“ и „социален по­мощ­ник“ и подсигуряването им като постоянна услуга без прекъсване.

Образование, култура и духовност

Осигурено място за всяко дете в общинско детско заведение ;

Общински училища с модерно оборудване, осигурен транспорт и безплатно хранене за всеки ученик;

Тясно взаимодействие на училище, родители и институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система. Категорична анга­жираност от местната власт при установяване и връщане на отпад­на­лите деца обратно в училище;

Запазване на културните институти, защото те не са мероприятия, а духовна среда;

Единствените културни институти за част от общината и за всички малки населени места са читалищата. Общината трябва да подкрепят читалищата на територията си, като осигурява поддръжка на мате­риал­ната база и дофинансира самодейността, библиотечната дейност и изявите на театрални трупи, състави и школи;

Възстановяване, опазване и развиване на местни традиции и обичаи в областта на фолклора, местните занаяти, на обредните традиции и ри­туа­ли;

Финансово подпомагане, чрез бюджета дейността на РИМ, Драматично-кукления театър, Регионалната библиотека.

Здравето не е стока

·Общинска подкрепа на МБАЛ – Силистра – осигуряване на  жилища от общинския жилищен фонд на млади лекари, желаещи да започнат работа в болницата;

·Чрез общинския бюджет да се поемат обучението и специализацията на млади лекари срещу ангажимент да продължат работата си в областната болница;

Подкрепа за медицинските практики в малки населени места;

Разширяване на функциите и изпълване със съдържание дейността на ДКЦ /поликлиниката/ - 100% общинска собственост.

Сигурност за хората

Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за ви­део­на­блю­дение в районите на учебни заведения, паркове, спирки, пазари и други обществени пространства;

Повишаване експертното ниво на администрацията, чрез обучения и финансово стимулиране на по-добрите служители. Стоп на бюрокрацията – до края на мандата 80% от услугите да се предоставят по електронен път;

Системно взаимодействие между представителите на общинската ад­ми­ни­страция, кметовете на населени места и районното полицейско управления с цел подобряване на пре­вантивната дейност за сигурността на хората;

Общината съвместно с полицията, земеделските кооперации и арен­да­то­рите на земеделска земя ежегодно да приемат мерки за опазване на пол­ските имоти и произведената продукция;

Създаване в общината на добре оборудвани, екипирани и обучени гру­пи от граждани за действие при кризисни ситуации срещу заплащ

Общината – нашият дом. Просперираща Силистра

·Изработване на генерален план за движение по пътищата на Община Силистра и пълна забрана за движение на ТИР-ове през града;

·Планиране в общинския бюджет целеви разходи в размер на 100 хил.лева за борба с комари, гризачи и други вредители;

·Осигуряване в общинския бюджет на целеви средства и активно финансово съдействие от централната изпълнителна власт за ефективно и своевременно зимно снегопочистване, опесъчаване и химическа обработка на улици, тротоари, междублокови пространства през зимния период;

·Активно участие на Общината в паспортизацията на жилищните сгради.Поемане на 50% от разходите за собственици с минимален доход, пенсионери и многодетни семейства;

·Преразглеждане цената на водата във ВиК оператора за силистренските граждани;

Ефективен градски и междуселищен транспорт на по­но­сими цени. Разработване на схеми за междуобщински и меж­ду­обла­стен транспорт съвместно с компетентните държавни органи, което да по­добри обслужването на населението;

Обновяване и благоустрояване на обществените площи – улици, паркове, междублокови пространства и др. Поддържане на тротоарите и прекратяване практиката за използването им като паркинги и търговски площи;

Изграждане на зона за отдих с подходящи спортни,туристически и екстремни атракции в местността „Памук кулак“;

В края на мандата превръщане на Силистра в логистичен център на Дунавския Еврорегион;

Провеждане на специална политика по отношение на селата и кметствата;

Поддържане на съществуващия и изграждане на нов общински жилищен фонд за ползване от млади семейства и крайно нуждаещи се, отреждане на общински терени за социални жилища;

Ще работим в полза на обществото и гражданите – за добър и достоен живот в нашата община!